Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR OPGAVE EN BETALING ZOMERKAMPEN 2024 DE BINDING

INSCHRIJVING – Uw kind is ingeschreven voor een kamp wanneer u het hebt ingeschreven via de Bindingsite. U verplicht uzelf hiermee tot het betalen van het volledige kampgeld. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. Per kamp is er een maximum aantal deelnemers en zijn er 5 plekken op de wachtlijst. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt en de plekken op de wachtlijst vol zijn, dan wordt de inschrijving voor dat kamp gesloten.

De kampdeelnemers en de kinderen die op de wachtlijst stonden, hebben het volgende jaar recht om zich in te schrijven tijdens de voorinschrijving.

BETALEN – Nadat u uw kind heeft ingeschreven is er direct een aanbetaling verplicht.

Betaling gaat in twee termijnen, bij de eerste betaling is minstens de helft van het kampgeld verschuldigd. In maart ontvangt u de tweede betalingsopdracht voor de betaling van het resterende kampgeld. De tweede betaling dient beslist vóór 1 april 2024 te worden voldaan. In geval van het niet tijdig nakomen van de betalingsplicht ontvangt ouder/voogd een betalingsherinnering. Daarna vervalt het recht op deelname aan het kamp, tenzij de ouder/voogd zich met opgaaf van de reden van het niet nakomen van de betalingsverplichting tot het secretariaat heeft gewend. Deelname aan het kamp is pas mogelijk als het volledige kampgeld is betaald.

KAMPFONDS – De Binding vindt het belangrijk dat de kampen voor iedereen toegankelijk zijn. De prijs mag nooit een reden zijn om niet aan een kamp deel te nemen. Daarom heeft de Binding een speciaal fonds. Wanneer u denkt voor een (gedeeltelijke) bijdrage in aanmerking te komen, kunt u mailen naar vrijplaatsenfonds@debinding.nl. Er zal dan contact met u worden opgenomen. Deze aanvraag zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

GIFT – Een gift is uiteraard zeer welkom. Deze gift komt ten goede van bovengenoemd kampfonds of wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuw kampmateriaal.

ANNULERING – Het is voor onze organisatie zeer belangrijk dat een eventuele annulering zo spoedig mogelijk bij de administratie van de kampcommissie (kampen@debinding.nl) wordt gemeld. Deze annulering kan alleen op verzoek van de deelnemer bij de administratie van de Binding plaatsvinden. Indien door ongeval of ziekte van de deelnemer deelname aan het kamp onmogelijk is, zal er voor volledige restitutie aanspraak gedaan moeten worden op de door de deelnemer zelf afgesloten annuleringsverzekering.

De onderstaande annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

Bij afzegging vóór 1 april 2024 is er een betalingsverplichting van 50% van de gehele kampprijs.
Bij afzegging vanaf 1 april 2024 is er een betalingsverplichting van 100% van de gehele kampprijs.

Wanneer een kamp geannuleerd moet worden door de Binding vanwege onvoorziene omstandigheden als terrorisme, een natuurramp, een besmettelijke ziekte of een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken zal per deelnemer €30,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Het resterende bedrag zal worden gerestitueerd.

MINIMUM DEELNAME – De Binding heeft het recht een zomerkamp te annuleren indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers. Als dit het geval is zullen de deelnemers hier voor 1 april 2024 over worden geïnformeerd. De Binding zal in dat geval, indien mogelijk, de deelnemers een passend alternatief bieden. Als er geen passend alternatief kan worden geboden dat voor beide partijen bevredigend is, volgt volledige restitutie van het kampgeld.

PERSOONLIJKE GEGEVENS – De deelnemer is verplicht persoonlijke gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn tijdens het kamp. Dit gaat onder andere (maar niet uitsluitend) om:

 • Leeftijd
 • Allergieën
 • Medicijngebruik
 • Dieet
 • Bijzonderheden met betrekking tot gedrag

De deelnemer dient zich er van te verzekeren dat hij of zij in staat is om aan alle onderdelen van het programma deel te nemen. Wanneer blijkt dat relevante bijzonderheden niet doorgegeven zijn aan de Binding, of pas bij aankomst op de bestemming doorgegeven worden, dan kan dit helaas uitsluiting van het kamp betekenen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer. Als de deelnemer of ouder/verzorger aangeeft dat de deelnemer medicijnen gebruikt, dan geeft de deelnemer daarmee toestemming voor hulp bij toediening door de leiding indien de deelnemer hier om vraagt. Mocht u hier over twijfelen, neem dan na aanmelding, maar voor het verstrijken van de aanbetalingstermijn, contact op met de administratie van de Binding.

GEVONDEN VOORWERPEN – Gevonden voorwerpen worden door de Binding tot en met 31 oktober 2024 bewaard. Daarna zal de Binding deze voorwerpen over dragen aan een goed doel.

REISDOCUMENTEN en VERZEKERING – Van iedere deelnemer wordt verwacht gedurende het kamp in het bezit te zijn van een zorg- en aansprakelijkheidsverzekering. Een reis- en annuleringsverzekering wordt dringend aangeraden. Deelnemers zijn verplicht gedurende het kamp in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart indien het een buitenland kamp betreft of deelnemers ouder zijn dan 14 jaar.

UW EN ONZE VERWANTWOORDELIJKHEID

 • Om een Bindingkamp een Bindingkamp te laten zijn moeten zowel leiding als deelnemers zich aan door de Binding opgestelde gedragsregels houden. Bij ernstige overtreding hiervan kan het helaas zo zijn dat de Binding, in uitzonderlijke gevallen, moet besluiten de deelnemer niet mee te laten gaan danwel naar huis te sturen. Er is dan geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en ouders/verzorgers zijn verplicht de deelnemer binnen 24 uur op te halen.
 • Iedere deelnemer moet controleren of hij/zij zelf voldoende verzekerd is voor het desbetreffende zomerkamp. De Binding sluit een school/groepsreisverzekering af voor de gehele groep. Wij raden aan kostbaarheden, zoals bijvoorbeeld fototoestellen, zelf te verzekeren. Deze groepsreisverzekering wordt slechts aangesproken voor zover kosten en/of schades niet elders door u verzekerd zijn. De deelnemers zijn niet onderling tegenover elkaar verzekerd. Alle deelnemers dienen een bewijs (kopie) van hun ziektekostenverzekering mee te nemen.
 • Als er schade is ontstaan aan materialen van derden door onzorgvuldig gebruik of handelen van de deelnemer, zullen de kosten van herstel achteraf bij de deelnemer in rekening worden gebracht. De Binding kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen. Wij adviseren dringend in dit verband een reisverzekering af te sluiten die ook schade of diefstal dekt.
 • Als door overmacht bepaalde activiteiten tijdens het kamp niet door kunnen gaan, is de Binding niet verplicht tot restitutie van een deel van de kampprijs.
 • De kampleiding van de Binding mag geen uitspraak doen over eventuele aansprakelijkheden van de Binding.
 • De verantwoordelijkheid van de Binding voor deelnemers en leiding is beperkt tot door de Binding georganiseerde activiteiten zoals de kampweek en de reünie.
 • In alle niet omschreven gevallen besluit de kampcommissie in samenspraak met het bestuur van de Binding.

 

AVG – Bij deelname aan een kamp geven de deelnemer en zijn/haar ouders/voogd toestemming de naam en achternaam van de deelnemer op te nemen in het kampboekje. Daarnaast wordt toestemming gegeven om tijdens de activiteiten gemaakte foto’s te verspreiden onder de andere deelnemers en deze te publiceren in het (besloten) archief van de Binding. De gemaakte foto’s kunnen ook gebruikt worden op de website of sociale media van de Binding.

Let op!: voor foto’s die gebruikt worden in gerichte PR (denk aan foto’s op bijvoorbeeld een poster of krantenbericht) zullen wij expliciet toestemming vragen. Voor verdere info over de AVG leest u in ons privacybeleid.

Inschrijving voor dit kamp betekent acceptatie van deze voorwaarden.

Aalsmeer, september 2023
Kampcommissie stichting de Binding

 

VOORWAARDEN VOOR OPGAVE EN BETALING ACTIVITEITEN DE BINDING

INSCHRIJVING – Uw kind is ingeschreven voor een activiteit wanneer u het hebt ingeschreven via de Bindingsite. U verplicht uzelf hiermee tot het betalen van het volledige activiteitengeld. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.

BETALEN – Nadat u uw kind heeft ingeschreven is er direct een betaling verplicht. (mits van tevoren anders aangegeven, bijvoorbeeld in geval van loting.)

Deelname aan een activiteit is pas mogelijk als het volledige activiteitgeld is overgemaakt.

BINDINGFONDS – De Binding vindt het belangrijk dat de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. De prijs mag nooit een reden zijn om niet aan een activiteit deel te nemen. Daarom heeft de Binding een speciaal fonds. Wanneer u denkt voor een gehele of gedeeltelijke bijdrage in aanmerking te komen, kunt u mailen naar vrijplaatsenfonds@debinding.nl. Er zal dan contact met u worden opgenomen. Deze aanvraag zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

GIFT – Een gift is uiteraard zeer welkom. Deze gift wordt besteed aan hen, die de volledige activiteitengeld niet kunnen betalen of voor de aanschaf van nieuw materiaal.

AFZEGGINGEN – Het is voor onze organisatie zeer belangrijk dat een eventuele afzegging zo spoedig mogelijk bij de administratie wordt gemeld. Indien door ongeval of ziekte van de deelnemer deelname aan een activiteit onmogelijk is, zullen wij de volgende afspraken hanteren:

Bij afzeggingen met reden als ‘eigen vakantie’, ‘geen zin’, ‘vriend of vriendin gaat niet mee’, zal het betaalde bedrag NIET worden terugbetaald.

Bij afzeggingen met reden ziekte/ongeval, zal het betaalde bedrag WEL worden terugbetaald maar bij twijfel ontvangen wij hierover wel een bevestiging van een huisarts.

SCHADE DOOR ONZORGVULDIG HANDELEN – Indien er schade is ontstaan aan materialen van derden door onzorgvuldig gebruik of handelen van de deelnemer, zullen de kosten van herstel achteraf bij de deelnemer in rekening worden gebracht.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN / DIEET / MEDICIJNGEBRUIK – Wij verzoeken u bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een bepaald dieet en/of medicijngebruik ruim vóór een activiteit, met de begeleiding van de activiteit te bespreken. Vanzelfsprekend wordt er met vertrouwelijke informatie zeer zorgvuldig omgegaan.

AVG: Tijdens het inschrijfproces wordt u gevraagd hoe wij om moeten gaan met uw gegevens. Hier kunt u aangeven wat uw voorkeur heeft.

Bij akkoord:
Hierbij geef ik de Binding toestemming om mijn persoonsgegevens en die van mijn kind(eren) te verzamelen ten behoeve van de activiteit waarvoor ik mij inschrijf.
Ik geef toestemming om tijdens de activiteit gemaakte foto’s te verspreiden onder de andere deelnemers van de activiteit en deze te publiceren in het (besloten) archief van de Binding. De gemaakte foto’s kunnen ook gebruikt worden op de website of sociale media van de Binding.

Let op!: Voor foto’s die gebruikt worden in gerichte PR (denk aan groeps- of portretfoto’s op bijvoorbeeld een poster of krantenbericht) zullen wij expliciet voor een specifieke foto apart toestemming vragen.

Geen akkoord:

Ik geef de Binding geen toestemming voor het verzamelen van mijn persoonsgegevens voor de activiteit waar ik me voor inschrijf. Daarnaast zal mijn kind niet op de foto gezet worden tijdens de activiteit.

Voor verdere info over de AVG leest u in ons privacybeleid.

AFZEGGINGEN BIJ ZEER SLECHT WEER– Bij slecht weeromstandigheden hebben wij het recht om de activiteit af te zeggen. Het betaalde bedrag zal NIET worden terugbetaald omdat de kosten al gemaakt zijn.

Inschrijving voor deze activiteit betekend acceptatie van deze regels voor opgave en betaling.

Aalsmeer, april 2024
De Binding