AVG de Binding

Jouw gegevens......zijn veilig bij ons.

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Daarin worden privacy en misbruik van (persoons)gegevens beter geregeld en dat vinden wij goed. Daarom veranderen wij niets aan de manier waarop wij omgaan met deze gegevens, want al die dingen deden wij al.

Als je meer wil weten over de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, hieronder staat het duidelijk omschreven.

Heb je vragen hierover, wil jij je gegevens inzien, wijzigen of verwijderd hebben? Kom langs, bel of email ons.

Tot ziens,

Team de Binding
0297-326326
06-10683332 (teamleider de Binding, Lenneke Heijjer)

Privacyverklaring de Binding juni 2018

Dit is de privacyverklaring van de Binding, gevestigd te Zijdstraat 53 Aalsmeer,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 41222509 , hierna te noemen: `de Stichting`.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywetgeving vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze nieuwe wet is ook van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door de Binding (via de website, mail, inschrijvingen of anderszins). Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken.

Wat zijn persoonsgegevens?    
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan: een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@debinding.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Deelname aan activiteit

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Medische gegevens

Bijzonderheden

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de (financiële) administratie voor 7 jaar.

 • Medewerkers
 • Vrijwilligers
 • In opdracht werkende medewerkers

 

 

 

Vrijwilligerswerk

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de (financiële) administratie voor 7 jaar.

 • Medewerkers
 • Vrijwilligers
 • In opdracht werkende medewerkers

 

Medewerkers

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Kopie ID

Bankgegevens

 

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de (financiele) administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 • Bestuur
 • Administratief medewerker
 • Accountant
 • Leidinggevende

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

Persoonlijk afmelden of bij overlijden

 • Medewerkers

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Ter benadering na beëindiging van deelname activiteiten of vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Voornaam

Achternaam

E-mail adres

 

Toestemming

Zolang de toestemming niet is ingetrokken.

 • Medewerkers
 • Vrijwilligers in organiserende commissie

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

De Binding en Social Media       
Wanneer u met ons in contact treedt via social media (Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram, Facebook enzovoort), ontvangen wij sommige van uw gegevens. U kunt via onze social-mediapagina's met ons communiceren door:

 • Een opmerking te plaatsen of een bericht te verzenden
 • Media te uploaden
 • Ons te volgen (bijvoorbeeld door het klikken op de “vind ik leuk/like”-knop of door zich te abonneren op bijvoorbeeld een YouTube-kanaal)

 
Wij ontvangen dan informatie zoals uw (gebruikers)naam, uw profielfoto, de plaats waar u woont, uw e-mailadres en uw geslacht. Voor meer informatie kunt u uw accountinstellingen voor social media en de social media privacy statements bekijken.Wij gebruiken uw gegevens om te reageren op uw opmerkingen en berichten.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de stichting met u heeft, tenzij de stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de stichting er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:         Lenneke Heijjer

E-mail:                        info@debinding.nl

Telefoonnummer:           0297-326326 - 06-10683332

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.